WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| WAGO | Algemene voorwaarden | Algemene voorwaarden voor het gebruik van de WAGO-website | WAGO | Algemene voorwaarden | Algemene voorwaarden voor het gebruik van de WAGO-website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de WAGO-website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de WAGO-website

1. Principiële bepalingen

1.1 Elk gebruik van deze door WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG en/of haar dochtermaatschappijen ("WAGO") aangeboden websites (hierna "WAGO-website") is voor alle geregistreerde gebruikers uitsluitend op basis van deze voorwaarden toegestaan. Door de opname van het gebruik van de website, ten laatste echter bij de registratie, wordt de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in hun huidige bewoording door de gebruiker geaccepteerd. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen door verdere voorwaarden, bijv. voor de aankoop van producten en/of diensten worden aangevuld, gewijzigd of vervangen. Voor zover de gebruiker in de uitoefening van een handels-of zelfstandige beroepsactiviteit of voor een overheidsinstantie handelt, is § 312i lid 1 p.1 nr. 1-3 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

1.2 WAGO bewaart op de WAGO-website, vrijblijvend en zonder volledig te willen zijn, bepaalde informatie en software, indien nodig tezamen met documentatie, beschikbaar voor aanvraag of download. WAGO heeft het recht om het gebruik van de WAGO-website op elk ogenblik volledig of gedeeltelijk stop te zetten of de inhoud te wijzigen. Vanwege de gesteldheid van internet en van computersystemen aanvaardt WAGO geen verantwoordelijkheid voor de ononderbroken beschikbaarheid van de WAGO-website. Sommige pagina's van de WAGO-website kunnen met een wachtwoord zijn beveiligd. WAGO behoudt zich het recht voor ook tot nog toe vrij toegankelijke webpagina's te onderwerpen aan een registratieplicht. Toegang tot deze pagina's is in het belang van bedrijfsbeveiliging alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers. WAGO is te allen tijde gerechtigd, om de toegangsautorisatie na steeds mogelijke opzegging door blokkering van de toegangsgegevens te beëindigen, voor zover dit niet in tegenstrijd staat met andere overeenkomsten met de gebruiker. Een opzegging van de kant van WAGO kan zich vooral voordoen wanneer de gebruiker onjuiste inlichtingen heeft gegeven bij de registratie, een inbreuk heeft gepleegd tegen deze voorwaarden of tegen zijn specifieke verantwoordelijkheden in de omgang met de toegangsgegevens, een inbreuk heeft gepleegd tegen het toepasselijk recht bij toegang tot of gebruik van WAGO-website of als hij deze website langere tijd niet heeft gebruikt.

1.3 Na registratie ontvangt de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord (hierna ook "Gebruikersgegevens" genoemd). Bij eerste toegang zal de gebruiker het door WAGO verstrekte wachtwoord wijzigen naar een wachtwoord dat alleen aan hem bekend is. Met de gebruikersgegevens kan de gebruiker zijn gegevens bekijken, wijzigen of eventuele toestemmingen in de gegevensverwerking herroepen of uitbreiden. De gebruiker zorgt ervoor, dat de gebruikersgegevens niet toegankelijk worden voor derden en is aansprakelijk voor alle onder de gebruikersgegevens uitgevoerde bestellingen en andere activiteiten.

Voor zover de gebruiker kennis heeft gekregen dat derden de gebruikersgegevens onrechtmatig gebruiken, is het verplicht dit onmiddellijk schriftelijk, eventueel via een gewone e-mail aan datenschutz@wago.com, aan te tonen. Na ontvangst van de mededeling zal WAGO de toegang tot het door een wachtwoord beveiligd gebied met deze gebruikersgegevens blokkeren. Het opheffen van de blokkering is pas mogelijk na een afzonderlijke aanvraag van de gebruiker bij WAGO of na een nieuwe registratie.

1.4 De gebruiker kan op elk ogenblik schriftelijk de verwijdering van zijn registratie eisen, voor zover het verwijderen niet in de weg staat van de afwikkeling van lopende contractuele betrekkingen. WAGO zal in dit geval alle gebruikersgegevens en alle overige opgeslagen persoonsgegevens van de gebruikers verwijderen zodra ze niet meer nodig zijn.

Voor het gebruik van de WAGO-website zijn bovendien het Privacybeleid en de Cookierichtlijnen van toepassing.

2. Speciale voorschriften

2.1 Bij gebruik van de WAGO-website mag de gebruiker (i) personen, met name minderjarigen, niet schaden of hun persoonlijkheidsrechten schenden. (ii) met zijn gedrag op de goede zeden inbreken, (iii) intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten schade toevoegen, (iv) inhoud die virussen bevat, zogenaamde Trojaanse paarden, of andere software-beschadigende programmering doorgeven; (v) hyperlinks of inhouden invoeren, opslaan of verzenden, waaraan hij niet is geautoriseerd, met name als deze hyperlinks of inhouden de geheimhoudingsplicht schenden of onwettig zijn, (vi) of advertenties of ongevraagde e-mails (de zogenaamde "spam") of valse waarschuwingen over virussen , storingen en dergelijke verbreiden of ter deelname aan prijsspellen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties verzoeken.

2.2 De WAGO-website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. WAGO aanvaardt voor de inhoud van deze websites geen verantwoordelijkheid en is ook niet met deze websites en hun inhoud geworteld, aangezien WAGO geen controle heeft over de gekoppelde informatie en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daar beschikbaar wordt gesteld. Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

2.3 Voor zover informatie, software of documentatie gratis ter beschikking wordt gesteld, is een aansprakelijkheid voor verborgen gebreken en ondeugdelijke titel van de informatie, software of documentatie, in het bijzonder voor hun correctheid, foutvrijheid, vrijheid van octrooi- en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid, behalve in geval van opzet of bedrog, uitgesloten.

2.4 De informatie op de WAGO-website kan specificaties of algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van producten bevatten, die in afzonderlijke gevallen (bijv. als gevolg van productwijzigingen) mogelijk niet altijd beschikbaar zijn. De gewenste prestatiekenmerken van de producten moeten daarom per geval bij de aankoop worden overeengekomen. Hoewel WAGO zich altijd inzet om de WAGO-website virusvrij te houden, garandeert WAGO geen virusvrije werking. Door het gebruik van de WAGO-website, gaat de gebruiker ermee akkoord de website naar eigen goeddunken en op eigen risico te gebruiken en beschermende maatregelen tegen virussen te treffen. Alvorens informatie, software en documentatie te downloaden, zal de gebruiker adequate beveiliging en antivirusbescherming voor zijn eigen bescherming bieden alsook om virussen op de WAGO-website te voorkomen.

2.5 De aansprakelijkheid van WAGO voldoet aan de bepalingen in nummers 2.2 tot 2.4 van deze voorwaarden. Daarnaast is elke aansprakelijkheid van WAGO uitgesloten, voor zover bijvoorbeeld geen verplichte dekking is van schade conform de wet inzake productaansprakelijkheid. De schadevergoeding in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contractueel typische, te voorziene schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid voor letsel aan het lichaam, het leven of de gezondheid.

3. Naleving van de bepalingen inzake exportcontrole

3.1 De uitvoer van bepaalde informatie, software en documentatie kan, bijv. door hun aard, gebruiksdoeleinden of eindgebruik, onderhevig zijn aan een vergunningsplicht. De door WAGO op de WAGO-website beschikbaar gestelde informatie en software zijn uitsluitend bedoeld voor gebruikers in de landen en voor personen, organisaties en verenigingen die zijn opgenomen in de op dat ogenblik geldende exportcontrolebestemmingen, vooral ook met betrekking tot de gebruikersdoeleinden en niet vermeld zijn op sanctielijsten van de Europese Gemeenschap of de Verenigde Naties, m.a.w. waarvoor geen embargo bestaat.

3.2 De gebruiker is verplicht om alle toepasselijke nationale, Europese en US Amerikaanse exportcontrolevoorschriften, inclusief alle Europese of US Amerikaanse sanctielijsten (samen Exportcontrolevoorschriften) in acht worden genomen bij gebruik van de WAGO-website, evenals bij het doorgeven van de door WAGO beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie aan derden of door het beschikbaar stellen van andere economische bronnen in samenhang met de door WAGO beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie. In elk geval moet hij bij een dergelijke overdracht, rekening houden met de (her-) exportcontrolevoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. De kennisgeving hiervan moet gebeuren door de gebruiker.

3.3 De gebruiker wordt erop gewezen, dat de exportvoorschriften ook geldig zijn wanneer de informatie via communicatienetwerken (bijv. via e-mail of bestandsoverdracht) naar het buitenland wordt overgedragen.

3.4 De gebruiker zal, voor een dergelijke overdrachten, in het bijzonder controleren en door geschikte maatregelen, garanderen dat

- dergelijke door WAGO beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie niet voor een verboden of vergunningsplichtige bewapenings-, kern- of wapentechnisch gebruik zijn bedoeld, tenzij de vereiste vergunning is voorzien;
- de regelingen van alle relevante sanctielijsten van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende het handelsverkeer met de daar genoemde ondernemingen, personen of organisaties, worden nageleefd.

3.5 Voor zover dit vereist is voor het uitvoeren van de exportcontroletests door bevoegde instanties of door WAGO, zal de gebruiker WAGO, na een overeenkomstig verzoek, onmiddellijk informatie over de eindontvanger, het eindgebruik en de gebruiksdoeleinden van de door WAGO beschikbaar gesteld informatie, software en documentatie, evenals terzake geldende exportcontrolebeperkingen ter beschikking stellen.

3.6 De gebruiker stelt WAGO volledig vrij van alle claims die door instanties of andere derden tegenover WAGO worden ingediend voor het niet naleven van de geldende verplichtingen onder de exportcontrolewet worden ingediend, en verplicht er zich toe alle schade en kosten die in dit kader zijn ontstaan voor WAGO, te vergoeden, tenzij de gebruiker niet persoonlijk verantwoordelijk is voor de niet-naleving van de wet. Hiermee is geen omkering van de bewijslast verbonden.

3.7 De toegang tot informatie, software en documentatie op de WAGO-website is alleen mogelijk als ze overeenkomen met de bovenvermelde controle en garanties en als er geen hindernissen zijn vanwege nationale of internationale voorschriften van de wet op handelsverkeer of als er geen embargo en/of andere sancties in de weg staan; anders is WAGO niet verplicht tot prestaties.

4. Landspecifieke voorschriften

4.1 De afzonderlijke pagina's van de WAGO-website worden door WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG en/of haar dochterondernemingen bediend en verantwoord. De pagina's houden rekening met de vereisten van het land waarin de verantwoordelijke onderneming zich bevindt. WAGO aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor, dat informatie, software en/of documentatie van de WAGO-website ook op locaties buiten het betreffende land mogen worden opgehaald of gedownload.

4.2 Als gebruikers de WAGO-website van buiten het land bezoeken, zijn zij als enige verantwoordelijk voor het naleven van de relevante nationale voorschriften. De toegang tot informatie, software en/of documentatie op de WAGO-website vanuit landen, waar deze toegang onwettig is, is niet toegestaan. In dit geval, en als de gebruiker zakelijke relaties wil aangaan met WAGO, moet de gebruiker contact opnemen met vertegenwoordigers van WAGO in het betreffende land.

5. Toepasselijk recht

De Duitse wet is van kracht, met uitsluiting van het UN-kooprecht, evenals de collisieregels van het internationale burgerlijk recht.

  nl_be
  The document could not be added to the bookmark list.
  Item was added to the bookmark list successfully.
  Het item werd succesvol aan uw bestellijst toegevoegd.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Document was added to the bookmark list successfully.